Utstyr

GPS

OBS: Alle ryttere/hvert lag må ha egen GPS. Flere anbefalinger angående GPS.

Krav til GPS og tilbehør:

 • Må ha mulighet til å laste inn og vise kart på skjermen
 • Bør kunne festes på stem eller styre på sykkel.
 • Nok batterikapasitet til GPS-en mellom sjekkpunktene, i tillegg anbefales reserve batterier/hurtiglader i supportbagene som fraktes rundt av supporten. Evt reserve-GPS (med kart og spor innlagt)
 • Kompass til kartbruk dersom GPS svikter.

Hjelm

Godkjent hjelm i hht NCF/UCIs regelverk.

Obligatorisk utstyr som må være med i sekken

Alle ryttere må besitte:

 • Effektiv mygg- og værbeskyttelse: Mygghatt/nett (til hode) + myggmiddel,+ skallbekledning til hele kroppen (vindtett/vann avstøtende). Skallet skal ikke være kroppsnært slik at en får myggbeskyttelse samt isolerende luftlag. Vi krever også at dere har noe tøy med i sekken slik at dere kan beskytte dere mot eventuell kulde. Ett lag med tørt superundertøy eller tilsvarende er tilstrekkelig
 • Mat i tilstrekkelige mengder
 • Fyrstikker/lighter (i vanntett pose).

Alle lag (minst en av rytterne på laget må besitte):

 • Førstehjelpsutstyr: Tape, bandasjer, enkeltmannspakke, liten saks eller kniv, redningsfolie
 • Mobiltelefon med strøm på batteriet
 • GPS og batterier
 • Kompass og kartverk (kartverk deles ut av rittledelsen før start til of700, of300-ryttere må skrive ut selv eller kjøpe hos arrangøren)

Anbefalt utstyr i sekken til laget OffroadFinnmark Foto: Claus Jørstad

 • 1-2 dekk
 • 3 slanger
 • Kjedekutter + ekstra kjede (eventuelt ekstra ledd)
 • Rep verktøy: liten tang/multiverktøy, umbrako, skru og stjernetrekker, sterk tape, streng, sterk snor,
 • Pumpe/patron
 • Noen sentrale slitedeler (f.eks bremsegummi, bremsevaier, girvaier
 • Slepestreng, elastisk.
 • Gir-øre/dropout (+ ekstra bakgir)

Obligatorisk(e) bag(ger) til mobilt depot

Til 700km: Alle ryttere skal pakke 3 bager. To små (nr. 1 og 3) med det aller nødvendigste, og en stor (nr.2). Bag nr 2 treffer dere på steder med obligatorisk stopp. Dersom dere planlegger å sove på madrass, skal bag 3 inneholde teppepose/sovepose + pute (event. Laken + dyne+ pute). De andre baggene er tilgjengelig på den andre sjekkpunktene.
Til 300km: Alle ryttere skal pakke 1 bag, denne vil dere treffe på sjekkpunktet i Masi. Dersom dere planlegger å sove/hvile på madrass, skal bag inneholde teppepose/sovepose + pute (event. Laken + dyne+ pute).

Alle bagger må merkes med navn, telefonnummer og lagnummer.

Forslag til resten av innhold (dere kan legge til/trekke fra det dere måtte ønske)

 • Rene sykkelklær (det er lurt å skifte klær noen ganger på turen)
 • Toalettsaker (sjampo, tannpasta, div kremer for gnagsår, Ibux(ibuprofen)
 • Håndklær
 • Private saker du måtte ønske å ha
 • Private kostholdssaker, powerbars etc.
 • Myggmiddel (flere typer: olje, melk, spray, servietter)
 • 2-4 stk slanger
 • 1-2 stk dekk
 • Bremseveske
 • Bremseklosser/bremseskiver
 • Ekstra drikkeflasker (tomme)
 • Ekstra dropouts

Frivillig!, det kan være lurt å ha: Ekstra sko, ekstra bremser, ekstra krank, ekstra sete+setepinne. Dette utstyret kan dere ha i mobile bagger. Alternativt kan dette leveres dette til Teknisk bil som følger rittet tettest mulig. Bagger og teknisk bil er kun tilgjengelig på sjekkpunkter. Det er ikke lov til å ta imot support fra andre på andre lokaliteter enn sjekkpunkter. Brudd på dette vil medføre tidsstraff eller diskvalifikasjon.

Teknisk bil

Teknisk bil som følger fronten av rittene tar med seg utstyr som tar mer plass, f.eks reservesykkel, hjul, og lignende. Har dere behov for assistanse vil teknisk bil sette igjen nødvendig utstyr på sjekkpunkt til dere. Teknisk bil vil i størst mulig grad bistå reparasjon av sykler. De fremste lag vil bli prioritert. Dere kan levere: Ekstra sykkel, hjul etc. Større ting det ikke er plass til i bagger. Teknisk bil følger rittets tetsone tettest mulig. Ryttere har telefonnummer til teknisk bil slik at den kan få beskjed dersom nødvendig utstyr må transporteres til neste sjekkpunkt. Husk å merke alt av utstyr med navn og lagnummer.

Utstyr på sjekkpunkter

På alle sjekkpunkter vil det være både verktøy og et lager av vanlige slitedeler. Dersom dere forbruker av eget utstyr, kan dere kjøpe 1.hjelpsutstyr, dekk, slanger, kjeder, etc av arrangøren, slik at dere kan etterfylle i sekkene deres. Vi vil sørge for at sjekkpunktannsvarlig besitter det meste av reputsyr.

Det er ikke tillat å motta ekstern support på andre steder enn sjekkpunkter.

Førstehjelp

Sjekkpunktpersonell og ATV sjåfører er skolert i 1.hjelp og besitter 1.hjelpsutstyr.

Kart

Kartverk deles ut av rittledelsen før start til of700, of300-ryttere må skrive ut selv eller kjøpe hos arrangøren.

Sykkel

Man bør sykle på fulldemper eller en svært god stisykkel. Hardtail med med cane creek setedempepinne er også et alternativ.

 


Equipment

GPS and accessories:

All participants must have a GPS unit of their own. More recommendations regarding GPS.

 • The GPS must be capable of downloading and displaying a topographical map
 • The GPS must be possible to mount on the bicycle's top tube or handlebar.
 • Riders should make sure to carry sufficient battery supplies in the backpack to last until the next checkpoint. They also need to pack enough batteries and/or battery booster in their support bags, which are transported between checkpoints, to cover the total need of power for the GPS devices. They can bring an extra GPS  - with maps and tracks.
 • Riders should bring a compass to navigate using maps in case the GPS fails.

Helmet

Helmet approved by NCF/UCI

Compulsory equipment in the backpack:

All riders:

 • Effective mosquito- and weather protection: mosquito hat/head net, mosquito repellent and full-body shell clothing (windproof and water resistant). The shell should not be a tight fit, to provide both mosquito protection and an isolating air layer. We also require that riders carry some insulating clothing in the backpack to protect against cold temperatures: a layer of dry synthetic underwear or an equivalent will be enough.
 • Sufficient food supplies
 • Matches or a lighter (packed in a waterproof bag/container)

At least one of the riders in every team needs to bring:

 • Emergency first aid equipment: tape, bandages, a one-man package, small scissors or a knife, rescue film
 • A loaded cell phone
 • GPS and batteries
 • Compass and maps (of700: maps will be handed out by the race administration before the race starts, of300 riders must print their own maps or purchase them from us)

Recommended equipment in the team bag

 • One or two spare tires
 • 3 tubes
 • A chain cutter and a spare chain (possibly extra chain links)
 • Reparation tools:  small tweezers/multi-tools, umbrako screws, screwdrivers, strong tape, strings, a strong cord
 • A pump / air cartridge
 • Essential spare parts (e.g. brake pads, brake wire, gear wire)
 • An elastic cord for towing team mates
 • Gear lever / dropout (+ spare rear gear)

Compulsory equipment in the mobile depot

For the of700 contestants: All riders must bring 3 bags. Two small ones (no. 1 and 3) with the most nescessary thing, and a big one (no. 2) which will be available at the mandatory checkpoints. If you plan to sleep on a matress, bag number 2 should contain bed liner/sleeping bag and pillow (or a sheet, a quilt and a pillow).

For the of300 contestants: All riders must bring 1 bag which will be available at the checkpoint in Masi. It must contain bed liner/sleeping bag and a pillow (or a sheet, a quilt and a pillow) if you plan to sleep.

All bags must be labeled with the name and team number.

Suggested extra equipment (according to the team's judgment)

 • Clean bicycle clothing (we recommend changing clothes a few times on the way)
 • Toiletries (shampoo, toothpaste, creams for treating blisters, ibuprofen etc.)
 • Towels
 • Individual items
 • Individual nutrients, such as power bars etc.
 • Mosquito repellents (oils, lotions, spray, serviettes)
 • 2-4 spare tubes
 • 1-2 spare tires
 • Brake liquid
 • Brake pads / brake discs
 • Spare water bottles (empty)
 • Spare drop-outs

Voluntary: Bring an extra pair of shoes, spare brakes, spare crankshafts and a spare seat and seat post, to be transported in mobile bags. It is also possible to hand this bag over to the Technical Resource Car, which follows the race closely. The bags and the Technical Resource Car are only accessible at the checkpoints. Support is not available at any points other than the checkpoints. Any infringement of this rule will cause time penalties or disqualification.

The Technical Resource Car

The Technical Resource Car follows the race leaders and carries bulkier equipment such as spare bicycles and wheels. If you need assistance, the Technical Resource unit will leave the equipment you require for you at the checkpoint. This unit will do its utmost to assist teams in repairing bicycles. The race leaders will be prioritized. You may deliver spare bicycles, wheels etc. to the Technical Resource Car, which follows the front of the race as closely as possible. Riders will carry the Technical unit's contact telephone number to order essential equipment at the next checkpoint. Remember to label all equipment with name and team number.

Equipment at checkpoints

All teams must report twice at all checkpoints, on arrival and before departure.

At the checkpoints there will be tools and a supply of frequently used spare parts. If your own supply runs out you can purchase 1st aid equipment, tires, tubes, chains etc. from the race administration. We will make sure that the checkpoint staff will keep essential reparation equipment available.

The teams are not allowed to receive additional external support outside the checkpoints.

First aid

All checkpoint personell and ATV drivers are trained in first aid and will all be equipped with first aid kits.

Maps

of700: maps will be handed out by the race administration before the race starts, of300 riders must print their own maps or purchase them from us.

Bicycles

Preferably, the competitors should compete on a full-suspension mountain bike or a very good trail bike. It's also possible to use a hard tail with a Cane Creek suspension seat post.