Premier 2017

 

Statnett of300

of700

1. lag i mål, uansett klasse

Overnatting i suite på Scandic Alta fra 5-6/8

Overnatting i suite på Scandic Alta fra 5-6/8

Klasseseier 1. premie

18.000
Trofé

27.000
Trofé

Klasseseier 2. premie

8.000

15.000

Klasseseier 3. premie

4.000

7.000

Deltakerpremier - Offroad Finnmark glasskunst

1/3

1/3

Finishertrøye

Alle Alle

Pengepremiering forutsetter minimum 3 startende lag i klassen. Hvis det er mindre enn 3 startende lag er førstepremien fri deltakelse for laget eller Offroad Finnmark trofé.
Det benyttes 1/3 premiering av pengepremiene. 3 startende lag utløser pengepremier til 1. plassen. 4-6 startende lag utløser pengepremier til 1. og 2. plassen. 7 eller flere startende lag utløser pengepremier til 1., 2., og 3 plassen.

NCF krever at man for å konkurrere om pengepremiene i of700/Statnett of300 må være påmeldt i eliteklasse (aktivt ritt). For å konkurrere i eliteklasse må dere løse helårslisens (aktiv lisens) dvs at engangslisens godtas ikke. I lagnavnet må sykkelklubben(e) deres inngå. Andre krav i fht å stille i eliteklasse avklares med egen klubb.

For å endre fra turklasse til eliteklasse, logger dere inn på Min Side (brukernavn og passord finner dere i eposten dere fikk ved påmelding og krysser av for «We will compete for cash prizes and sign up in the elite class». I tillegg må dere endre lagnavnet. Det holder at en fra laget gjør det.  Frist for å endre er 24/7.

 

Polaris Norway AS gir i samarbeid med Finnmark motorsenter i Alta, 2 ATV-er til beste sammenlagte vinnere i Offroad Finnmark over tre år. Det dreier seg om modellen ACE 570 SP, som har en verdi på ca. 110.000 kr.

Premien er individuell og ATV vinnes av den kvinnen og den mannen som har best plassering sammenlagt i Offroad Finnmark i løpet av sesongen 2016-2018.

Oppsamling av poengACE570SP

 • Plassering i Statnett of300 og of700 teller likt.
 • Man må være finisher alle tre år for å være kvalifisert til premien
 • Det må være minimum tre startende lag i klassen for at resultatet skal telle i kampen om ATV.
 • Det er kun i 2016 at plassering i mix-klassene teller i konkurransen. Deretter er det bare deltakelse i herre- og dameklassene som teller.

 Poeng

 • 1. plass gir 1 poeng
 • 2. plass gir 2 poeng
 • 3. plass gir 3 poeng
 • Lavest poengsum over tre år vinner.

Annet

 • Det kan sykles med samme makker i maksimalt to år.
 • Ved poenglikhet er det flest første plasser som teller. Ved fortsatt poenglikhet er det flest andre plasser som teller osv.
 • Dersom det fortsatt er likt er det tiden i forhold til mediantiden i klassen som teller.

 

Scandic-Alta.png

 

Overnatting i suite på Scandic Alta for første lag i mål uansett klasse i Statnett of300 og of700.

 

 

Offroad FInnmark Daniela SalatheOffroad Finnmark har engasjert sin egen kunsthåndverker til å designe trofé for rittet. Daniela Salathe fra Arctic Glasstudio i Berlevåg er gått løs på oppgaven med liv og lyst. Daniela henter inspirasjon fra naturen og kulturen i Finnmark. Hun tar utgangspunkt i det gode, gamle - den samiske runebommen - og drar det med seg og gir det et moderne uttrykk ved å blande materialene.

Resultatet er en runebom i glass, et spesialdesignet og vakkert trofé, som er helt unikt. Dette blir virkelig noe å ha stående i hylla.


 Offroad2016 NW Glasspremien

 

Deltakerpremier (1/3) glasskunst til en verdi av ca 350 kr fra glasskunstner Daniela Salathe.

 

 
Skorn

Hjulsett fra Skør’n ('Køstøm fra a til å') trekkes blant de som deltar i både Offroad Finnmark og Offroad Valdres. Hjulsettet har en verdi på kr 13.500,- og vinner bestemmer sel størrelse på felg og farge på nav/nipler.

 

 


Premier fra delstrekkpartnere

Delstrekk

Partner

Premie

Vinner

       

Prizes

  Statnett of300 of700
1. team in goal regardless of class One night in a celebratory suite at Scandic Alta from 5-6/8 One night in a celebratory suite at Scandic Alta from 5-6/8
Class victory 1. prize

18.000NOK
Trophy

27.000NOK
Trophy

Class victory 2. prize 8.000NOK 15.000NOK
Class victory 3. prize 4.000NOK 7.000NOK
All Finisher jersey Finisher jersey
Competitor prize (1/3) Glass art Glass art

Money prizes on grounds of minimum 3 teams in the class. If there is less than 3 teams starting the first prize is free participation for the team or the Offroad Finnmark trophy. Money prizes goes out to one third of the starting teams. That is 3 starting teams triggers cash prizes for 1st place. 4-6 starting teams triggers cash prizes for 1st and 2 place. 7 or more teams triggers cash prizes for 1st, 2nd and 3 place.

NCF requires that to compete for cash prizes in the Statnett of300 / of700 races you must be enrolled in the elite class (active race). To compete in the elite class you must have an active license. In the team name you must have the name of your bike club (s). Other requirements regarding competing in the elite class must be clarified with your own club.

To change your registration to the elite class, log into “My Page” (username and password in the mail you received upon registration and check  'We will compete for cash prizes and sign up in the elite class". In addition, you must change the team name. Only one person from the team should do this, before 24th of July.

 

Polaris Norway AS joins forces with Hauans Auto in Alta, giving two ATV's to the best all-round winners of Offroad Finnmark for 3 consecutive years. It is the model ACE 570 SP, which has a value of approximately 110.000 NOK .

The prize is individual and the ATV's are won by the woman and the man who has the best ranking overall in Offroad Finnmark during the 2016-2018 season.

Collecting pointsACE570SP

 • Points collected in the Statnett of300 race and of700 counts equally.  
 • One must be finisher all three years to be eligible for prize
 • There must be a minimum of three starting teams in the class for the result to count in the fight about the ATV.
 • It is only in 2016 that competing in the mix classes counts in the competition. Then it's just participation in men's and women’s classes that count.

Points

 •  1st place 1 point
 •  2nd place 2 points
 •  3rd place 3 points
 •  The lowest score over three years wins.

Other

 • You can only participate with the same partner for a maximum of two years.
 • In case of equal points it is the highest number of first places that counts. If the points are still equal it is the highest number of second places that counts etc.
 • If still equal, it is time relative to median time in class that counts.

 

 

Scandic-Alta.png

The winners of the various races also win one night in a celebratory suite at the official Offroad Finnmark race hotel, Scandic Alta.

 

 

of700 2014 MG9348

 

 

Trophy designed by Daniela Salathe from Arctic Glasstudio in Berlevåg

 

 

Offroad2016 NW Glasspremien

 

Competitor prize to one third of the class: Offroad Finnmark glass art from glass artist Daniela Salathe. Value approximately 350 NOK.